Home

Lyrika epika proza

V tomto článku si povíme, jaký je rozdíl mezi lyrikou a epikou. Žáci si tuto problematiku dost často pletou, myslí si, že lyrika a poezie nebo epika a próza je to samé, přitom se však nejedná o nic složitého. Lyriku řadíme spolu s epikou mezi umělecké literární druhy. Poznáme ji podle toho, že většinou neobsahuje děj, byť může obsahovat některé prvky epiky Epika je velmi dějová, pokud bychom dílo převedli na film, byl by plný dějových scén, ve kterých se neustále něco děje.. Lyrika. Lyrika naopak popisuje pocity, nálady, duševní stavy.V podstatě se v ní nic neděje, spíš jde o navození určité atmosféry, zachycení rozpoložení, ve kterém se někdo nachází.Lyrika je nejčastěji psána ve verších, ale můžeme se. Epika, lyrika, lyrikoepika a drama jsou literární druhy. Epika se dělí na literární žánry - např. legenda, povídka, novela, román, kronika atd. Z hlediska formální výstavby (nikoliv druhové) rozlišujeme poezii a prózu. Častěji se próza objevuje v epice, lyrika v poezii Pokud se nepletu, tak proza je neversovany text (narozdil od poezie). A epika znamena, ze to ma souvisly dej s vyvojem postav (narozdil od lyriky, ktera je vice o pocitech). TKze kdy u matury reknete, ze to epicka proza, nic se nestane

LYRIKA - rýmuje se,nemá děj, vyjadřuje pocity, nálady, dojmy, myšlenky, úvahy autora nebo hrdiny. Rozlišujeme lyriku přírodní, milostnou, vlasteneckou. - Lyrika - Epika - Drama Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku, - tato díla mohou obsahovat epické prvky - náznak děje, postavy Lyrika ⇒ nemá děj, vyjadřuje pocity, nálady, dojmy, myšlenky, úvahy autora nebo hrdiny Epika ⇒ založena na dějovosti, vyprávění příběhu; obyčejně ji členíme podle rozsahu, a to na malou, střední a velkou. Lyrické žánry Epika, také nazývaná výpravná literatura nebo narativní literatura, je literární druh.Je založena na ději, vyprávění příběhu. Příběh v tomto smyslu znamená záznam událostí v čase, řadu kauzálně spojených prvků. Epika bývá vymezována vůči lyrice a dramatu.Od lyriky se liší tím, že je syžetová (má dějové schéma) Poezie je vlastně básnictví, patří sem tedy všechny druhy básní i říkadel. Drama. Drama poznáme podle toho, že se děj odehrává pouze pomocí dialogů (rozhovorů) mezi jednotlivými postavami, případně formou monologu (postava vlastně mluví sama pro sebe, uvažuje nahlas, něco komentuje). Každé drama by mělo obsahovat nějakou zápletku (konflikt), krizi a její rozuzlení

Lyrika - vyjadřuje pocity, nálady, dojmy, prožitky, dějovost je utlumená. Epika - základem je dějovost, příběhovost Lyriko-epika - chmurný děj, zpravidla končí tragicky. Lyrické líčení přírody Nejčastější formou je balada.--Lyrika převažuje v poezii - milostná, přírodní, vlastenecká aj. Próza (prosa), výraz pochází z latinského výrazu prósa orátio - tj. řeč hovořící přímo, nerýmovaně, próza je tedy každý psaný text nepsaný ve verších.Jde tedy o běžnou, přirozenou formou psaného textu na rozdíl od vázané řeči čili poezie.. Odtud také prozaický, napsaný v próze, v přeneseném smyslu protiklad vznešeného

EPIKA literární druh, který se vyznačuje dějovostí, obsahuje příběh. Základem je vyprávění, které směřuje ke střízlivosti a objektivitě. Důležitá je úloha vypravěče (ich-forma nebo er-forma). Ve středověku veršované útvary, v současnosti převážně próza. Původ v řeckém výrazu epos = slovo. Epický. Epika - obsahuje vždy nějaký _ _ _ _ _ _, je založena na vyprávění určitého děje Lyrika - zachycuje city, pocity, nálady a postoje autora, nemá děj Drama - stejně jako epika má děj, ten se však uskutečňuje formou dialogu (rozhovoru) dvou nebo více postav, případně i monology (samostatné promluvy) postav. Je určeno literÁrnÍ pojmy - epika. literÁrnÍ pojmy - lyrika. literÁrnÍ pojmy - drama. souhrnnÉ opakovÁnÍ z 6. roČnÍku. mŮj test - literÁrnÍ pojmy - zÁvĚr - 6. roČnÍk. mŮj test - autoŘi a dÍla - 6. roČnÍk/1. mŮj test-autoŘi a dÍla - 6. roČnÍk/2. 7. ročník

PRAVIDLA - Lyrika vs

 1. Lyrika je literárním druhem (spolu s epikou a dramatem), která nezachycuje děj. Dále se vymezují literární žánry. Pod literární druh lyriku spadají žánry jako píseň, elegie nebo sonet. Lyrika zachycuje pocity, vnitřní rozpoložení, myšlenky. Náznaky děje můžeme najít i v lyrice. Příklady použit
 2. Autor: Michaela Jiroutová Dostupné z portálu www.inkluzivniskola.cz, vytvořeného společností META, o.p.s. za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Provoz portálu je spolufinancován z prostředků Evroého fondu pro integraci státníc
 3. Epika. Lyrika. Lyriko-epika. zadat heslo pro úpravu . Dejte si tento test na vlastní stránky/blog Dejte si tento test na vlastní stránky/blog URL adresa testu: Kód do stránek (zkopírujte do HTML kódu tam, kde chcete zobrazit test) Reklama
 4. Lyrickoepická báseň, ve které se mísí básnictví, lyrika, epika i drama. Skládá se za 4 zpěvů a 2 intermezz, čímž připomíná hudební skladbu. Dílo je věnováno Hynku Kommovi, mnohováženému pánu''. na důkaz uctivosti''
 5. 1/ Doplňte do tabulky název jednoho ze tří literárních druhů: lyrika, epika, drama. Literární druh založený na dějovosti, vyprávění příběhu epika Literární druh, který nemá děj, vyjadřuje pocity, nálady, dojmy a úvahy autora. lyrika Literární druh, který má děj, je určen pro jevištn
 6. Lyrika, epika. Doplňování do textu. Tento typ cvičení ti pomůže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané problematice. Má dvě podoby - v té jednodušší si vybíráš z variant, ve složitější samostatně vymýšlíš chybějící části. Spusti
PPT - LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY Mgr

Metodický list - Lyrika, epika, drama » Litter

- lyrika, epika, drama - próza i drama - lid na venkově i ve městech. základní útvary ULS: pohádky, pověsti, průpovědi, přísloví, hádanky, říkadla, v jiných zemích i hrdinské eposy. pohádky - lidový optimismus, realistické vztahy pověsti - motivy proroctví lyrika - vztah k přírodě, práci, lásc LITERÁRNÍ DRUHY PODLE OBSAHU epika - založena na ději lyrika - vyjádření pocitů a nálad autora (milostná, přírodní, společenská, úvahová) drama - založeno na dialozích a monolozích Literární žánry a) formy epiky: veršované žánry: epos - skladba s rozsáhlým dějem, řadou postav a odboček od hlavní dějové linie.

3 8. Podstata a klasifikace literárních druhů a literárních žánrů věnuje se tomu genologie základní členění umělecké literatury: lyrika: epika: drama v novější době se uplatňuje členění: poezie nejsou to žánry, jsou to výrazové prostředky uměleckých textů próza drama (řeč vázaná, nevázaná a dialog lyrika - druh literatury, vyslovuje básníkovy pocity, nálady, dojmy, nemá děj (lyrické básně..) epika - druh literatury, má děj, příběh, časové určení.. (romány, povídky) lyricko - epická literatura - na pomezí lyriky a epiky (např. básně, které mají děj - Erben: balady v Kytici) epika - lyricko. Lyrika = líčí dojmy, nálady, pocity (lyrika přírodní, rodinná, milostná) - píseň Epika = základem je děj (bajka, báje, pověst, povídka, pohádka) Lyricko epické skladby = balada, romance (+ bajka, píseň) 2)Drama = divadelní hra určená k předvádění na jevišti - dělí se na: a) tragédii (= truchlohra) b) komedii. epika sloka, rým, verš, báseň lyrika děj drama zachycení pocitů a nálad poezie věta, kapitola próza scénické poznámky, jednání, výstup poezie, epika próza, epika próza, epika próza, epika drama. 3 2. a) V případě ukázek A, B, C a D rozhodni, o jaké žánry se jedná. 3 V literární teorii se uvádějí žánry. (Někdy se zaměňuje druh a žánr). Jsou druhy: lyrika, epika, drama a lyrikoepika. Žánry v epice obsahují malou epiku např. bajku, střední epiku např. povídku, novelku, velkou epiku - např. romá

Epika a lyrika - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

Kompozice literárního díla (především prózy). Při rozboru kompozice se zaměřujeme na to, z jakých prvků je dílo vystavěno a jak jsou tyto prvky řazeny, sledujeme způsob vyprávění a osobu vypravěče a nepomineme ani prolínání řeči autorské a řeči postav epika (děj, příběh, časové a příčinné souvislosti) lyrika (vyjádření prožitku, citu, nálady autora) milostná, intimní.

Jaký je rozdíl mezi prózou a epikou? - Ontol

Literatura z funkčního hlediska Funkce se rozlišují až od 17.století. Literatura věcná* odborná administrativní publicistika Literatura umělecká Literární druh je genologický termín, který označuje nejvyšší genologickou (žánroslovnou) rovinu: dělí veškerou literaturu na tři, resp. dvě skupiny: epika, lyrika a drama.Drama bývá někdy vydělováno mimo oblast literatury (resp. krásné literatury) jakožto autonomní umělecký druh.Namísto o epice a lyrice, které jsou vymezeny obsahově, se někdy mluví o próze a. Filosofická literatura, helenistické období - lyrika, epika. CJ - Český jazyk. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál.

Próza a epika, jaký je rozdíl? - Poradte

Vzniklo třídění na literární žánry (lyrika, epika) a druhy (poezie, próza), které používáme dodnes. Také řada odborných termínů z literární teorie a dalších vědních oborů má řecký původ. Vždyť se tu zrodila filozofie i hlavní vědecké disciplíny 1. Spoj literární pojmy a jejich definice. Napiš k definici správné číslo: PERSONIFIKACE. IRONIE. LYRIKA. BALADA. DRAMA. POEZIE. POVÍDKA. LITERATUR

Josef Svatopluk Machar – Wikipedie

Charakteristika uměleckého textu jako celku: • literární druh epika • literární žánr povídky • literární forma próza • typ vypravěče ich-forma, vypravěčem je sám Ota Pavel • dominantní slohový postup vyprávěcí • vysvětlení názvu díla Jak jsem potkal ryby - všechny povídky se týkají rybaření Epika ve světové a české literatuře1. Starověké eposyMezopotámie- Irák, Eufrat / Tigris, Sumerové - klínové písmo (cca 4. tisíciletí př. n. l.), trojhranné razítko, tabulky- vznik písma = potřeba zaznamenávat běžné skutečnosti (např. zeměd. výnosy, pracovní povinnosti...)Epos o Gilgamešovi- pochází ze 3. tisíciletí př. n. l. - patrně nejstarší literární.

- ARISTOTELES - vymezil lit. žánry ve svém spise Poetika ( lyrika, epika, drama ) * Lyrika * = vylíčení myšlenkového nebo citového stavu ( má syžet ) = nemá děj, vyjadřuje pocity, nálady, myšlenky, úvahy autora nebo hrdiny = často veršované dílo = přírodní, sociální, politická, milostná, reflexivní, Literární druhy. Problematikou literárních druhů se zabývá genologie.Existují dvě možnosti dělení. Zaprvé můžeme rozlišovat poezii (veršované texty ve slokách), prózu (neveršované texty v odstavcích a kapitolách) a drama (napsané jako scénář divadelní hry). Běžnější je ale toto dělení: lyrika, epika a drama.Každý z těchto literárních druhů obsahuje. ŘECKÁ ANTICKÁ LITERATURA. Řekové jsou tvůrci první evroé literatury, zakladatelé evroého slovesného umění.Vytvořili originální literaturu, která je spjata s národním životem až do doby Alexandrovy, poté se odcizila národu a pěstovali ji i Neřekové

lyrika,epika,drama,poezie,proza. 14 Krysař-Viktor-Dyk - Literatura - Střední školy - Studentino Krysař Viktor Dyk -dílo patří do období české literatury v letech 1900 až 1914 - jejich poezie má charakter osobního prožitku, pohledu na skutečnost bez iluzí - představitelé: Fráňa Šrámek, Karel Toman, Stanislav Kostka Neuman, Petr Bezruč. a) poezie, lyrika b) poezie, epika c) próza, lyrika d) próza, epika e) drama Text k úkolům 4 a 5: Jednoho dne jsem měl uprostřed rušné ulice vyhledat v kapse klíče od našeho bytu a předat je své ženě, která se vracela domů dříve než já. Stála a čekala. Já prohledával oblek i plášť

Rozdíl mezi lyrikou a epikou - Rozdíly

Aký je rozdiel medzi poézia a próza? Slovník rozdielov na Kvizy.e Psaní je o zábavě, ne o povinnosti. Úvodní stránka > Poezie pro volnou chvíli > Lyrika na zamyšlení. Vyhledávání Hledat Český-jazyk.cz - SLOVNÍČEK POJMŮ: Vysvětlení pojmu Drama - Drama patří společně s lyrikou a epikou mezi základní literární druhy a žánry. Děj dramatu je podáván výhradně prostřednictvím dialogu, monology mají jen epizodickou funkci. Nejčastějším.. literární druh - lyrika / epika / drama ; literární žánr; literární forma - poezie / próza / drama; typ vypravěče - Ich-forma / Er-forma; vysvětlení názvu díla; určení místa a času díla; stručné nastínění děje . postavy v díle + charakteristika (vnitřní / vnější).

Lyrika, lyrické a lyricko-epické žánry. Epika a epické žánry. Dramatické žánry. Veršové systémy, metrická schémata, typy rýmů. Změny ve významu slov, přenášení významu slov. Gramatické kategorie. Neohebné slovní druhy. Ohebné slovní druh Proč píšeme testy z literatury? Žáci si zvykají číst při písemce delší texty (stejně jako tomu bude jednou u přijímaček). Učí se delší dobu soustředěně pracovat. Používají znalosti literárních pojmů a hledají jejich užití v textu, rozebírají texty (jako jednou u přijímaček). Navíc se učí, že by literatura rozhodně neměla stát na pokraji zájmu či.. lyrika lásky a života, lyrika poezie, lyrika epika, lyrika druhy, lyrika epika proza, lyrika definice, lyrika ukázka, lyrika lék, lyrika reflexivní, lyrika wikipedie, epika Překlady : lyrika Slovní - lyrika, epika, drama - próza i drama - lid na venkově i ve městech základní útvary ULS: pohádky, pověsti, průpovědi, přísloví, hádanky, říkadla, v jiných zemích i hrdinské eposy pohádky - lidový optimismus, realistické vztahy pověsti - motivy proroctví lyrika - vztah k přírodě, práci, lásc

Literární druhy a žánry - Studuju

1 Homér Ílias epika 2 W. Shakespeare Romeo a Julie drama 3 K. J. Erben Kytice lyrika 4 K. H. Mácha Máj lyrika 5 J. Neruda Povídky malostranské epika -próza 6 Ch. Dickens Oliver Twist epika -próza 7 P. Bezruč Slezské písně lyrika 8 V. Dyk Krysař epika -próza 9 K. Čapek R. U. R. drama 10 J. Hašek Osudy dobrého vojáka Švejka epika -próza 11 F. Kafka Proměna epika -próza Splav - impresionistická lyrika romány: Stříbrný vítr, Tělo, Past dramata: Měsíc nad řekou, Léto Stanislav Kostka Neumann (1875−1947) - otec mu zemřel v dětství, vychováván matkou a tetami, po nich zdědil vilu - od mládí zájem o politiku, r. 1897 založil vlastní časopis Nový kult - nejvýznamnější teoretická PRAVIDLA - Lyrika vs. epika V tomto článku si povíme, jaký je rozdíl mezi lyrikou a epikou. Žáci si tuto problematiku dost často pletou, myslí si, že lyrika a poezie nebo epika a próza je to samé, přitom se však nejedná o nic složitého duchovní lyrika (Ostrovská píseň, Kunhutina modlitba) duchovní epika (legendy; např. o sv. Jiří) světská lyrika světská epika (epos, kronika) sociální satiry drama zábavná a odborná próza. a) Literatura počátku 14. stol. Alexandreis - přelom 13. a 14. stol. - neznámý autor, šlechti

Video: Co jsou Lyrickoepické a lyrické žánry? (balada, romance

Epika - Wikipedi

Co je próza, poezie a drama - Moje čeština - Čeština na

a) hrdinská a rytířská epika. veršované eposy, hrdina - rytíř, šíří křesťanství, udatný, čestný, dovedl vyjádřit úctu k ženě; b) dvorská lyrika . Hrdinská epika. 8. - 12. stol. románové cykly - cyklus o Karlu Velikém (královský cyklus) Francie. písně o činech - Chanson de Geste (šanzén d žest lyrika: Catullus, verše pro Lesbii, Ovidius, Umění milovat epika: Vergilius, Aeneis (epos o minulosti Říma a císařského rodu), Ovidius, Proměny (250 řeckých a římských bájí) satira: horatius řečnictví: Cicero historie: Caesar filozofie: Seneca ad 3. n Středověká evroá literatur

Staročeská lyrika se rozvíjí od 13. stol., kdy vznikly duchovní písně Svatý Václave, Ostrovská píseň (Slovo do světa stvořenie) nebo Kunhutina modlitba (Vítaj, kráľu všemohúcí). Ze 14. stol. pochází první český Spor duše s tělem a píseň Otep myrrhy. Světská lyrika se prosazuje a EPIKA Eposy - Illias, Odysseia - Homér LYRIKA Elegie - vážné skladby Milostné písně - básnířka Sapfó Epigramy - oslavný verš, nápis na hrobě Bajky - Ezop . Antická literatura řecká literatura Attické období - 5. - 4. st. př. n. l

Start studying Literární druhy a žánry - definice. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Jde vlastně o dvojí pohled na tutéž věc, neuděláte chybu ani v jednom případě. Současná literární teorie se skutečně přiklání spíše k tomu, že druhy jsou epika, lyrika a drama a forma je próza, poezie a drama. Zkrátka - pokud je to psané v odstavcích, řekněte, že to je próza, pokud ve verších, je to poezie

Má lyriko-epika děj? Odpovědi

Epika - jeden z trzech rodzajów literackich, pisany prozą (ale epopeja pisana wierszem!) , osoba mówiąca to narrator, wydarzenia układają się w fabułę, która składa się z kilku do kilkunastu wątków, opisuje wydarzenia realne, fikcyjne lub fantastyczne GATUNKI: powieść, pamiętnik, podanie, nowela, bajka, opowiadanie, legenda, mit, epopeja Liryka - jeden z trzech rodzajów. Próza (epika) - Poezie (lyrika) - Drama: struktura literárního díla, Věcná literatura, Filmová, rozhlasová a televizní tvorba, Starověká literatura, Antická literatura, Evroá středověká literatura, Staroslověnská literatura, Česká středověká literatura, Humanismus a renesance, Barok Z komentáře k původnímu LP albu 1218 4269 vydanému Supraphonem v roce 1987 a nyní vycházejícímu poprvé digitálně: Ačkoliv Alexandr Sergejevič Puškin (1799 - 1837) zemřel v mladém věku, zanechal rozsáhlé dílo básnické, prozaické, dramatické, publicistické i historické. Jeho odkaz bývá členěn do tří období Contextual translation of lyrika into English. Human translations with examples: in (4) lyrika(337), lyric poetry Duchovní epika; Světská lyrika; Světská epika; Sociální satiry; Drama; Zábavná a odborná próza - příznivější podmínky pro rozvoj české literatury nastaly na přelomu 13. a 14. století za vlády Karla IV. (velký kulturní i hospodářský rozvoj, Čechy důležitým centrem Evropy) - arcibiskupství (1344), pražská.

Próza - Wikipedi

Literární druhy a žánry Rychlý přehled Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama. EPIKA - obsahuje a popisuje určitý děj. Prozaická:; povídka (Jan Neruda, Karel Čapek, Bohumil Hrabal) - kratší útvar, jednoduchý děj novela (Krysař - Viktor Dyk) - příběh s rychlým spádem a nečekaným koncem román (Gustave Flaubert, George Orwell) - delší. Epika spolu s lyrikou a drámou tvorí základný literárny druh. slovo epika je gréckeho pôvodu, epikós - dejový.. Základom epiky je dejovosť. Autor zobrazuje určitú tému ako následnosť určitých udalostí, situácií. Dej je čitateľovi sprostredkovaný prostredníctvom rozprávača Skutecne je tomu tak, ze literarni druhy jsou epika - lyrika - drama, forma: poezie - proza a zanru jsou desitky. Pokud by vam skutecne ucitel stale tvrdil, co pisete v komentari, odkazte ho na jakoukoliv ucebnici literatury (vetsinou je to zmineno v ucebnici pro 1. rocnik) ci na Teorii literatury pro ucitele od J. Peterky

 1. V literatuře se rozvíjela lyrika, epika i próza a vznikaly nové legendy, historická díla, právnická díla, cestopisy, encyklopedie a filozofické i etické úvahy. V hudbě se uplatňoval Gregoriánský chorál, vznikaly pěvecké sbory a ojediněle se objevovaly i orchestriální skladby
 2. lyrika = epika. Která věta je pravdivá? Premiéra je opakované divadelní představení. Rým obkročný má rýmové schéma A A B B. Povídka je kratší epická próza s jednodušším dějem. Co do řady nepatří? kapitola, odstavec, sloka. kapitola. odstavec. sloka. Jak se nazývá promluva dvou postav
 3. Epika - z řec. epikos = výpravný, dějový. V centru pozornosti je vyprávěný příběh, tedy nějaká časově ohraničená událost. Pro epické texty jsou . psány většinou prózou, ale není to pravidlem. Lyrika - z řec. lyrika melé, tzn. lyrou doprovázené verše. Vyjadřuje pocity, nálady, zachycuje jedinečnost okamžiku

LYRIKA / EPIKA / DRAMA. Platón: Ústava, III. kniha - mimésis (mluví přímo postava) × diegésis (mluví autor / vypravěč) Aristotelés: Poetika - tragédie, [komedie - tato část spisu se nedochovala], epos; u Platóna i Aristotela ještě chybí lyrika jakožto ucelený literární druh (označení se u nich nevyskytuje Literárne druhy Teória literatúry Úvod Literárne diela sa navzájom odlišujú v rôznych aspektoch (téma, rozsah, spôsob spracovania) Diela tak členíme do troch literárnych druhov: lyrika, epika, dráma Formy môžu byť dve: poézia, próza / v anglosaskej literatúre poetry and fiction Vedný odbor, ktorý sa zaoberá členením druhov a ich charakteristikou: genológia. Epika - šířena potulnými pěvci čerpala podněty z náklonnosti ke členkám kroužku lesbická láska- milostná lyrika. Anakreon - jeho básně sloužily k pobavení dvorské společnosti; SL - písně o lásce, mládí, víně a radostech života (na Dionýsa

Online testy z literatur

Lyrika - Češtinaveslovníku

 1. Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace. Smetanova 738 Chodov 357 35. IČO: 60610247 DIČ: CZ6061024
 2. Portaro - Webový katalog knihovny. {{file.type}} {{file.size| bytes}} {{file.name}
 3. 2. ze stránky zde si udělej STRUČNÉ výpisky do sešitu Literatura (nadpis: Prokletí básníci - autoři, datum, číslo hodiny). 3. v čítance si přečti ukázku Sloky o chudobě str.17. 4. vypracuj otázky k textu, odpovědi napište dozadu do sešitu Literatura. a) Urči literární druh (lyrika - epika - drama) b) Urči literární formu (próza - poezie - divadlo
 4. EPIKA - základní literární žánr, převažuje děj LYRIKA - základní literární žánr, popis vnitřních pocitů, myšlenek DRAMA - základní literární žánr, dělí se na tragédie a komedie EPOS - rozsáhlá epická báseň o hrdinských činech ELEGIE - lyrický útvar, žalozpěv ALAKREONTIKA - lyrická báseň oslavující příjemné věci - téma: víno, ženy.

Epika, lyrika, drama - Čeština — testi

Virtuálna knižnica - portál pre učiteľov. Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Ročník: 5. ročník ZŠ Autor: Viera Hnilová Typ dokumentu: Písomka, test Vytvorené dňa: 18.09.2017 17:43 Formát súboru: Veľkosť: 19 k Az epika elbeszélő irodalom, az irodalom három műnemének egyike, az epikus vagy elbeszélő művek összefoglaló elnevezése. A lírától abban különbözik, hogy nem érzelmeket, hanem cselekményt ábrázol, a drámától pedig abban, hogy nem párbeszédes formában íródott. A versben írott epikus művet elbeszélő költeménynek nevezik.Az epika olyan műnem, amely. LYRIKA EPIKA DRÁMA LYRIKA vyjadruje pocity, nálady, dojmy autora označuje sa aj ako poézia nemá dej, chýba príbeh realizuje sa básnickými výrazovými prostriedkami (metafora, personifikácia, prirovnanie...) Lyrické žánre/útvary: sonet/znelka záväzný počet veršov - 14 pôvodne s touto schémou: abba/abba/cdc/dcd UKÁŽKA: A.

Mácha, Karel Hynek - Máj - Čtenářský deník Odmaturu

 1. 1)Lit - zopakujte si pojmy: poezie, próza, drama, lyrika, epika - Pl - Píseň ( máte v Čítankách nebo viz příloha) - dokončete celý Pl, připravte si na 19.10. 9._Ústní_lidová_slovesnost.do
 2. Boris Leonidovič Pasternak (Борис Леонидович Пастернак; 10. února 1890, Moskva - 30. května 1960) byl ruský básník a spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1958
 3. Epika 7 Ústní lidová slovesnost Pohádka Bible Báje / Mýty Chorál Kronika Pověst Cestopis Dobrodružná literatura Vědeckofantastická literatura = sci fi (SF) Legenda Povídka Román Novela Lyrickoepická díla - poezie 16 Balada Starší balada Sociální balada Hudební balada Romance Bylina Lyrika 18 Sonet Uspávanky Drama.
 4. Slovenský jazyk do vrecka. Pomôcka pre žiakov ZŠ. Pravopis, gramatika, slovné druhy, vetné členy, vety, súvetia
 5. LIT.DRUH. LYRIKA. EPIKA. DRAMA. LIT.ŽÁNR. báseň, elegie, óda, epigram, epitaf, balada, romance. Bajka, báje legenda,pověst, pohádka, povídka, epos, romá
 6. Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Některá související slova osobnost a její poznávání, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, studie, novela, etuda, maxima, epika
Literární druhy a žánry / Maturitní otázky / Zadani

Lyrika - žánry a formy 3. osobě; žánry a formy Uvědomuje si jedinečnost Čtenářský deník (regionální pověsti - zapsat 3) významné české a světové básníky. Epika - veršovaná, psaná prózou, vypravování v 1. a -pohádky /klasické a moderní, české a jiných národů/ 2. Kurtoazní kultura - lyrika a epika. Její rozvoj ve Francii, Španělsku a Itálii. Occitánská lyrika její zdroje a její vliv. Sicilská škola, dolce stil nuovo, Dante, Petrarca. Dvorská epika (Chrétien de Troyes, Marie de France). Galicijskoéportugalsk8 lyrika. 3. Satirická antikurtoazní literatura Fantasy příběhy pro vás! Přidávání příběhů zdarma. Nové knihy. Nové příběhy. Nové dobrodružství Z komentáře k původnímu LP albu 1218 4269 vydanému Supraphonem v roce 1987 a nyní vycházejícímu poprvé digitálně: Ačkoliv Alexandr Sergejevič Puškin (1799 - 1837) zemřel v mladém věku, zanechal rozsáhlé dílo básnické, prozaické, dramatické, publicistické i historické lyrika epika - subjektívnosť - objektívnosť - metaforickosť - metonymickos

Pätnásť poviedok nás prevedie pätnástimi situáciami, v ktorých nechýbajú nečakané zvraty či závery. Rozenbergová je dobrá rozprávačka, dokáže čitateľa vtiahnuť do deja a sprítomniť mu atmosféru, v ktorej žijú jej postavy. Darí sa jej rozvíjať zaujímavé, no vždy aj uveriteľné situácie. Napríklad v poviedke Vykrádači svetov je stredoškolský učiteľ. 90. léta 19. století až počátek 20. století · básníci jsou nespokojeni se stavem literatury stejně jako v moderní světové literatuře · chtěli mít svobodu a využívat fantazii · 1895 MANIFEST ČESKÉ MODERNY · byla zde vyjádřena nespokojenost se současným stavem literatury · je zde vyjádřeno rozčarování ze soudobé literatur

POPOLUŠKINE ŠATY- Milan Rúfus by Tomáš Koníček - Issuu
 • Hra o trůny 8 série ke stažení.
 • Mlp name generator.
 • Pokojové rostliny vhodné do stínu.
 • Olej do sekačky einhell.
 • Teleskopická tyč na vlajku.
 • Horska draha.
 • Asijská restaurace slunce plzeň.
 • Psychologický román v české literatuře.
 • Syrup autoflower.
 • Trhání vlasů u dětí.
 • Co je to polokoule.
 • Eurobike 2017 pasohlávky.
 • Pražský hrad akce 2018.
 • Daniel day lewis.
 • Indická košile.
 • Jai courtney filmy.
 • Rámečky 30x30.
 • Bash zápis do souboru.
 • Jak rychle roste pstruh.
 • Jak vycvičit draky počet sérií.
 • Pizza milenium liberec.
 • Guacamole k čemu.
 • Vlez do boudy.
 • Duben.
 • Výlety sardinie.
 • Youtube písničky u2.
 • Mcdonald snidane rozvoz.
 • Xylocopa valga.
 • Mikrofon na pc.
 • Melissa mccarthy csfd.
 • Červivost meruněk.
 • The room imdb.
 • Tisá restaurace.
 • Řazení vlaků cd.
 • Jak ulevit od bolesti karpalniho tunelu.
 • Kokosové ostrovy plasty.
 • Lesní máta.
 • Česká provincie františkánů.
 • Jak polozit vinyl na schody.
 • Uctenkovka ios.
 • Onyx stone.